כללי התחרות

1. השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה.

2. הגדרות:

"האתר" – www.ipanel.co.il

"משתתף" – גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

"עורכת התחרות" – iPanel- הפאנל הישראלי באינטרנט בע"מ, מרח' בר כוכבא 21 בני ברק.

"התחרות" – על חברי הפאנל לגייס את מספר החברים הגבוה ביותר לפאנל במספר מבצע "חבר מביא חבר". עשרת המצרפים המובילים יזכו ב- 1000 נקודות

"הפרס/ים" – נקודות שיעודכנו ישירות בחשבון האישי בפאנל.

"תקופת התחרות" – מתאריך 05/04/2017 ועד תאריך 19/04/2017

לא ניתן להירשם כמשתתף בתחרות יותר מפעם אחת. לא ניתן לזכות בתחרות יותר מפעם אחת.

3. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדיה של עורכת התחרות ובני משפחותיהם.

4. החלטת עורכת התחרות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לתחרות, לזכייה או אי זכיה של משתתף, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

5. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לפאנל, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הזכייה, לרבות אם הפרס כבר נמסר לזוכה ולרבות זכותה לחזור ולחייב את הזוכה בסכום הזכייה, אם כבר מומשה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

6.לזוכים תימסר, ככל שניתן, הודעה בדואר האלקטרוני, ובעמוד הפייסבוק של iPanel וזאת בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכן בחשבון חבר הפאנל.

7. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה.

8. עורכת התחרות תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בתחרות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה.

9. עורכת התחרות רשאית לשנות ולהחליף את הפרסים בכל תחרות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.

10. עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

11. עורכת התחרות תהיה רשאית להודיע על סיום התחרות אף לפני סיום תקופת התחרות ו/או להאריכה בכל עת ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי עורכת התחרות או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל עורכת התחרותו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

13. מובהר במפורש כי עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לאתר.

14. שמירה על הפרטיות– המידע הנשמר הוא המידע אותו נתבקש הגולש למלא במהלך השתתפותו בתחרות. השימוש שיעשה במידע שנתקבל הינו לצרכיה הפנימיים של עורכת התחרות ו/או דלתא מול הגולש בלבד, בהתאם להסכמתו. זאת ועוד, המידע ישמר במסד הנתונים של עורכת התחרות, ולא יעשה בו כל שימוש מסחרי.

15. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של עורכת התחרות ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות.

16. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

17. תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.