תקנון החברה

 
 1. כללי

1.1. חברת אייפנל – הפאנל הישראלי באינטרנט בע"מ (להלן: "iPanel" או "החברה") מקימה מאגר מידע שיקרא פאנל צרכנים.

1.2. פאנל הצרכנים יופעל באמצעות אתר האינטרנט www.iPanel.co.il, אשר מעיקר עיסוקו בתחום בניית מאגרי מידע לצורך ביצוע סקרים (להלן: "האתר").

1.3. הגלישה והכניסה לאתר כמו גם ההשתתפות בפאנל, כפופים ומותנים בהסכמת הגולש לאמור בתקנון זה.

1.4. אנא קרא בעיון ובקפידה תקנון זה, שכן כניסתך לאתר, הגלישה בו וההשתתפות בפאנלים השונים מהווים הסכמה לקבלת תנאי התקנון.

1.5. במידה ואינך מסכים לאמור בתקנון ותנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.6. הפניה בתקנון זה הינה בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תקנון האתר, מעת לעת. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר. הגולש יהיה אחראי להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת. המשך השתתפות הגולש בסקרים תתפרש כהסכמתו לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש .

1.8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך אחר, תגברנה הוראות תקנון זה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.

1.9. הדין החל על הוראות תקנון זה ועל כל התקשרות בין המשתמש לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 1. שמירת פרטיות וניהול מאגר המידע

2.1. במסגרת ההרשמה ל- iPanel אני מאשר כי ידוע לי, כי בחלק הבא באתר יתכן ואתבקש למסור בין היתר נתונים על אישיותי, מעמדי האישי, מצב בריאותי, מצבי הכלכלי, הכשרתי המקצועית, דעותיי ואמונותיי (להלן "המידע").

2.2. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי לא מוטלת עלי כל חובה חוקית למסור את המידע.

2.3. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי.

2.4. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי המידע יישמר בידי בעל האתר, iPanel וכי בוצעו פעולות לצורך רישומו של מאגר המידע כחוק.

2.5. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי המטרה לשמה הוקם פאנל הצרכנים הינה לצורך ביצוע מחקרי שווקים וסקרי דעת קהל ו/או פניה חוזרת אלי (בדרך של דיוור ישיר מטעם בעל המאגר בלבד) לצורך הצעה להשתתף בסקר נוסף.

2.6. למען הסר ספק מובהר לי בזאת ואני מבין, כי תוצרי סקרי השווקים לא יכללו פרטים מזהים ו/או אישיים מהמידע שנמסר על ידי ושום פרט אישי מזהה לא יועבר לידי צד שלישי כלשהו.

2.7. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי בעל המאגר רשאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לעשות שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוקם המאגר.

2.8. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי המאגר יהיה רשום בפנקס מאגרי מידע אשר יהיה פתוח לעיונו של הציבור.

2.9. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי אני זכאי לדרוש, בכתב, מבעל המאגר שמידע המתייחס אלי, יימחק מהמאגר וזאת על ידי פניה בכתב לבעל המאגר שכתובתו היא מצדה 9, בני ברק.

2.10. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי אני זכאי לעיין בעצמי, או על ידי בא-כוחי שהרשיתהו בכתב או על ידי אפוטרופוסי, במידע שעליי המוחזק במאגר.

2.11. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי בעל המאגר יאפשר לי לעיין במידע, לפי בקשתי, בשפה העברית, הערבית או האנגלית.

2.12. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי בעל המאגר רשאי שלא למסור לי מידע המתייחס למצבי הרפואי או הנפשי אם לדעתו עלול המידע לגרום לי נזק חמור לבריאותי הגופנית או הנפשית או לסכן את חיי; במקרה זה ימסור בעל המאגר את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמי. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי אין בכך כדי לחייב למסור מידע בניגוד לחיסיון שנקבע לפי כל דין ולרבות הלכה פסוקה, אלא אם כן אני הוא מי שהחיסיון נועד לטובתו.

2.13. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי שאם עיינתי במידע ומצאתי כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אני רשאי לפנות לבעל המאגר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

2.14. במקרה בו החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – החברה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיי ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו כלפי וכלפי כל החברים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

2.15. מובהר לי בזאת ואני מבין, כי על סירובו של בעל המאגר לאפשר לי עיון במידע, אם הבקשה הוגשה כדין, ועל הודעת סירוב של בעל המאגר למלא בקשת עיון או תיקון המידע, אני רשאי לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

2.16. החברה תעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי ופרטי המשתמשים ופרטיותם. יחד עם זאת, באין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו, אני פוטר בזה את האתר ואת החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לי ו/או לצד ג' כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

2.17. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהמידע שאמסור יהיה שגוי, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים בגינו, וכל נזק שיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין המידע השגוי שנמסר יהיה באחריותי המלאה.

2.18. החברה מתחייבת להשתמש במידע שיימסר על-ידי אך ורק על מנת לוודא את התאמתו לסקרים השונים. מעבר לשימוש כאמור מתחייבת החברה שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתי, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע.

2.19. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מבעיית תקשורת, עומס, בעיית קליטה, ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת של ספקי אינטרנט.

2.20. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לי ו/או למי מטעמי אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

2.21. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי ו/או מי מטעמי לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. כל שימוש שנעשה באתר נעשה על אחריות הגולש עצמו.

2.22. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לסקרים והתכנים המופיעים בהם בקשר עם תוכנם, מהימנותם, דיוקם, או אמינותם, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש בשל שימוש בתכנים אלו.

2.23. אני מתחייב לפצות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי.

2.24. מוצהר ומובהר כי החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל לא חוקי שיבוצע על ידי ו/או על ידי מישהו מטעמי.

 1. זימון לסקרים

3.1. אני מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח הודעות SMS ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני אותה אספק בעת ההרשמה כחבר באתר.

3.2. מובהר לי בזאת ואני מבין כי האתר אינו מתחייב לספק לחברים כל כמות מינימאלית של סקרים.

3.3. מובהר לי ואני מבין כי יתכנו סקרים מסוימים שיוגבלו בזמן ו/או בסוג האוכלוסייה אותה מעוניינים לסקר, ועל כן, תופסק השתתפותי בהם על ידי המערכת הממוחשבת של האתר.

3.4. מובהר לי ואני מבין כי הזימונים לסקרים הם לרוב על בסיס "כל הקודם זוכה" ועל כן הזימון אליהם מוגבל בזמן.

 1. מולטימדיה

4.1. אני מאשר ומודע לעובדה כי לשם צפייה בקטע/י וידיאו ו/או סרטונים ו/או צפייה במולטימדיה ייתכן כי יידרשו עדכון, הורדה של קבצים, תכונות או מאפיינים, להפעלת הנגן המותקן במחשבי והמשמש לצפייה בקטעים מסוג זה. אני מודע לעובדה כי תכונות, מאפיינים וקבצים כנ"ל הינם באחריות ספק התוכנה הרלבנטית (לדוגמא:עדכוני Window Media Player באחריות Microsoft ) והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה, פגם או נזק, שייגרמו למחשב, לקבצים ולתכנות המותקנות בו (ולנזקים עקיפים שינבעו מכך) עקב הורדת קבצים, תכונות או מאפיינים כנ"ל.

 1. אמינות מילוי הסקרים

5.1. אני מבין כי עלי להקפיד כי מילוי הפרטים האישיים, כמו גם מילוי כל שאלון בהמשך, יהיה מהימן, אמין ומדויק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חברותי במידה ויימצא כי מלאתי פרטים הלוקים באמינותם או ברמת דיוקם במי מהשאלונים ובכלל זאת רישום כפול באתר ו/או בפאנל.

5.2. מובהר לי ואני מבין כי ביטול החברות תחת סעיף 5 יבטל גם את הנקודות ו/או הזכויות שצברתי עד לאותו רגע.

5.3. מבלי להגביל כל פתרונות, פיצויים או עילות לתביעה העומדים לזכותה של iPanel וסניפיה, במידה ויימצא כי עסקתי בפעילות של הונאה הקשורה לאתר, לשירות או לחשבונות (ובכלל זה סיפקתי נתונים שקריים או מטעים או עסקתי שלא בתום לב בפעילויות כלשהן הנוגעות לשירותים המקוונים, לבדיקות שוק מקוונות או לתוכנית ההמלצות) או אם הפרתי הסכם זה באופן אחר כלשהו, החברה תהיה רשאית להשהות, לסיים או לבטל את חשבונותיי במערכת. כמו כן כל הנקודות שצברתי יבוטלו.

5.4. אני מבין כי רשאי להירשם לפאנל זה כל אדם מגיל 12 ומעלה, בעלי אזרחות ישראלית אשר קרא והסכים לתקנון זה, מלא ושלח טופס פרטים אישיים אמין, מהימן ומדויק כמפורט לעיל.

 1. רישום

6.1. ניתן להירשם פעם אחת בלבד לאתר עם שם, סיסמא וכתובת דוא"ל. החברות בפאנל הצרכנים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

6.2. לא ניתן להעביר חברות מאחד לשני, החברות הינה אישית ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.

6.3. מובהר, כי החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתמשים או הגולשים תהיה טענה או דרישה בקשר לכך, ומבלי שיידרש ליתן הסבר כלשהו בעניין, לסרב לקבל חברים חדשים לאתר.

 1. הפסקת החברות באתר

7.1. חבר אשר יבקש להפסיק את חברותו באתר ישלח הודעת ביטול בהתאם להוראות המצויות באתר. חברותו של גולש אשר שלח הודעת ביטול כאמור תבוטל, ככל הניתן, בתוך כ-3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה במערכת.

7.2. החברה רשאית לבטל את חברותו של גולש מיוזמתה ולפי שיקול דעתה הבלעדית, לרבות בכל מקרה שבו החבר לא עמד באיזו מהתחייבויותיו על פי תקנון זה.

7.3. החברה רשאית לבטל את חברותו של גולש מיוזמתה, באם הגולש לא היה פעיל במשך 6 חודשים; במקרה כזה תישלח התראה לגולש וככל שבתוך 45 ימים מיום שליחת ההתראה לא תחודש הפעילות ו/או לא יפדו הנקודות אשר נצברו לזכותו, כמפורט להלן, ייסגר חשבון הגולש, חברותו באתר תבוטל והנקודות אשר נצברו כאמור לזכותו, לא יהיו ניתנות למימוש. חידוש החברות לאחר מועד זה יחייב פתיחת חשבון חדש; לא ניתן ל"החיות" חשבון שבוטל.

 1. צבירת נקודות

8.1. צבירת הנקודות מתחילה מהרגע שהחבר בצע את הסקר המסחרי הראשון שלו ובתוקף כל עוד החבר רשום כחבר באתר ולמשך תקופה של 90 ימים לאחר מכן.

8.2. כל סקר שווה מספר נקודות שיפורסם לפי גודלו, חשיבותו ותנאים אחרים אשר ייקבעו.

8.3. צבירת הנקודות תעשה לכל חבר בנפרד. לא תתאפשר העברת נקודות מחבר לחבר.

8.4. בכל סקר או מבצע תפרסם החברה את ערך הסקר או את שווי המבצעים מראש.

8.5. חבר שלא השיב על סקר עד סופו לא יהיה זכאי כלל לנקודות המגיעות לו בגין אותו סקר ע"פ ערכו אשר נקבע מראש .

8.6. חבר אשר לא סיים את הסקר עקב אי התאמתו לסקר בעקבות שאלת / שאלות סינון מסוימת/ות יקבל בתמורה – ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של החברה – 5 נקודות.

 1. חבר מביא חבר

9.1. אני מצהיר כי לא אשדל צדדים שלישיים להצטרף לאתר כחברים תוך שימוש במצג כוזב או בהטעיה, וכי ידוע לי שהצגת האתר תוך הטעייה או שימוש במצג כוזב מטילים עלי אחריות נזיקית להפסדים שיסבלו החברה וצדדים שלישיים כאמור, עקב הצטרפותם לאתר בשל הטעייה או מצג שווא כאמור.

9.2. אני מצהיר כי בכל הקשור למאמצים לצרף צדדים שלישיים כחברים, אפעל בהוגנות, זהירות וגילוי לב ואציג נאמנה את מהות האתר ואופן פעולתו, בפרט אני מתחייב כי אתן לחבר/ה המיועד לצירוף, הסבר ברור כי צירופו/ה לאתר והשתתפותו בכל סקר יהוו מקור הכנסת רווח עבורי.

9.3. אני מצהיר כי אפנה את תשומת לבו של כל צד שלישי או חבר פוטנציאלי לקריאת תקנון זה טרם הצטרפותו, על מנת שיעמוד על כל פרטי ההתקשרות ומשמעותם.

9.4. אני מצהיר כי אנהג בכל הקשור לחברות באתר, צירוף חברים וקבלת התמורה מהאתר אך ורק בתום לב ובהתאם לחוק.

9.5. במקרה של פרסום הלינק בפורומים יש לקבל אישור מראש מבעלי הפורום, ללא אישור זה אנו מסירים כל אחריות על פרסום זה והתוצאות שלו.

9.6. לאחר שהחבר הצטרף, הוא חייב לענות על 3 סקרים לפחות (סקר שאינו במסגרת תהליך ההצטרפות לפאנל ומילוי שאלוני הפרופיל) בטרם יתקבלו הנקודות עבור צירוף החבר.

9.7. חשוב להעתיק את הלינק בשלמותו אחרת הוא לא יעבוד – החברה אינה לוקחת אחריות על חברים שירשמו דרך לינק לא תקין ולא יתקבלו נקודות בגין רישומים אלו.

9.8. יש להבהיר חשיבות אמיתות הפרטים במיילים או בכל פרסום אחר שאתם עושים ללינק.

9.9. רישום החברים באחריותכם, רישום חברים ללא פרטים מלאים ואמיתיים, רישום כפול של אותו חבר או רישום שלכם תחת חשבונכם, יביא לחסימת חשבונכם ובמקרים המתאימים גם אי יכולת לממש את הנקודות אשר נצטברו לזכותכם.

9.10. מבצעי חבר מביא חבר יכולים להיפסק או סכום הנקודות יכול להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

 1. שלבי מימוש התגמול

10.1. לחבר אפשרות לממש את הנקודות שצבר לתגמול כלשהו (להלן: “התגמול”), על פי אפשרויות המימוש המפורטות בעת הבקשה למימוש באתר (דף המרת הנקודות) ואשר משתנות מעת לעת על פי דעת שיקול דעת הנהלת החברה. ככל שמימוש הנקודות יעשה באמצעות קבלן צד ג’, כמפורט בדף המרת הנקודות, מאשר החבר להעביר את פרטיו לקבלן החיצוני; החברה מצידה תראה לכך כי לא יעשה כל שימוש באותם פרטים וכי הם ולא יועברו לצד ג’ אחר, לכל מטרה שהיא.

10.2. בחר החבר לממש את הנקודות שצבר, יודיע החבר לחברה באמצעות דף הזמנת תווים על רצונו לפדות את הנקודות ובאיזה שיעור.

10.3. החבר ישלח צילום של תעודת הזהות לאימות פרטים בדוא"ל או בפקס . החברה תהיה רשאית לתחקר את החבר, בכל דרך שתמצא לנכון, על מנת לבחון באם מסר פרטים נכונים לחברה בשלב קבלתו לחברות, בשלב מילוי שאלון פרופיל פאנליסט, או בסקרים שעליהם השיב. אי שיתוף פעולה מצד החבר ובכלל זה אי שליחת אמצעי זיהוי בתוך פרק זמן של עד 3 חודשים מהמועד שנדרש לכך, ישלול ממנו הזכות למימוש הנקודות. במידה והחבר הינו קטין, ישלח צילום ת.ז של אחד מהאפוטרופוסים שלו בהם הוא מופיע.

10.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפדות נקודות שהוענקו לפני יותר משלוש שנים מתאריך בקשת הפדיון ולסרב לפדות נקודות בחשבונות שלא הייתה בהם פעילות במשך תקופה של יותר משנה.

10.5. התגמול בו יבחר החבר, יהיה בהתאם לאפשרויות שיהיו ביום המימוש.

10.6. חלוקת השירותים ו/או המוצרים ו/או התגמולים הינה עד גמר המלאי שהוקצה לכל שירות ו/או מוצר ו/או תגמול כאמור, ולפיכך החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לממש את הנקודות דווקא לשירות ו/או מוצר ו/או תגמול ספציפיים.

10.7. מובהר כי הסכום המקסימאלי שהחברה תשלם לחבר יחיד יהיה מוגבל לתקרה של 20,000 ש"ח בחודש.

10.8. סכום ההמרה של הנקודות יהיה לפי מפתח של 10 נקודות לכל 1 ₪.

 1. מיסים

11.1. אני מצהיר כי האחריות לדווח על הכנסותיי מהחברה ולשלם מס בגינן מוטלת עלי לבדי. לכן החברה אינה אחראית לתת כל דיווח לרשויות המס בגין התגמולים שהיא מעבירה לחברים. עם זאת, החברה תנהג על פי חוק ובאם יידרש לנכות מס במקור או ליתן דיווח על תגמולים לרשויות המס תנהג כן, ואני מוותר על כל טענה ו/או תביעה בגין ניכוי במקור או דיווח כאמור.

11.2. כל מס שיוטל עלי בגין מימוש הנקודות יחול עלי בלבד. אני מאשר ומבין כי החובה לברר באם מימוש הנקודות מחייב תשלום מס מוטלת עלי, כמו גם התשלום של המס, באם חל. מימוש הנקודות הינה התמורה הסופית לה אהיה זכאי מהחברה, והחברה לא תשלם לי כל תשלום נוסף בגין הנקודות שמימשתי.

11.3. מימוש נקודות על ידי קטין מחייב אישור של האפוטרופוסים של הקטין.

 1. תנאי ביטול ושלילת חברות

12.1. חבר אשר נרשם מספר פעמים לפאנל הצרכנים ו/או לאתר בעצמו או באמצעות אחרים תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו.

12.2. לחברה הזכות המלאה לבטל/למחוק חבר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת וללא צורך במתן נימוק ו/או הסבר לחבר.

 1. טענות

13.1. השירותים ו/או המוצרים ו/או התגמולים המוצעים לחברים יסופקו לחברים כמות שהם. לחברים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ה חברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר למי השירותים ו/או המוצרים ו/או התגמולים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו'.

 1. הפסקת פעילות

14.1. החברה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות את מתן שירותי האתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהגולשים ו/או החברים תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך, ובלא שתהיה להם חבות כלשהי כלפי הגולשים או צד ג' כלשהו.

 1. אחריות

15.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחבר ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשירותים ו/או המוצרים, לרבות ומבלי לגרוע: אי תאימות ו/או איכות, שימוש בלתי נאות ו/או בלתי סביר, אובדן וכיו"ב.

15.2. החברה לא תהיה אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באתר. כל התקשרות בין החבר לבין צד שלישי כאמור, תהיה בין החבר לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריות החבר בלבד.

 1. יחסי עבודה

16.1. החבר בפאנל הצרכנים הוא קבלן עצמאי, ואין מערכת יחסים של סוכנות, שותפות, מפעל משותף, מעסיק-מועסק או נותן זיכיון-זכיין אשר מיושמת או נוצרת על ידי הסכם זה .

16.2. החבר מאשר ומצהיר כי הוא מצטרף לאתר כחבר בלבד, וכי אין ולא יהיו בינו ובין החברה ו/או למי מטעמה יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא לכל דבר ועניין.

16.3. כמו כן, מתחייב החבר להימנע מלהציג עצמו כעובד או כנציג החברה ו/או כמי שהוסמך לחייב אותה בכל דבר ועניין.

16.4. החבר מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו עליו בגין התגמול שיקבל על פי תקנון זה.

16.5. מוסכם בזה כי לחבר אין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה שעילתן ביחסי עובד-מעביד, כביכול, ו/או בסיומם, והוא יהיה מנוע מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד החברה.

16.6. מוסכם בזה בין הצדדים כי בחישוב התגמול לחבר הובאה בחשבון העובדה כי הוא איננו עובד החברה, ולא קיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד, היות ואין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

 1. זכויות יוצרים וסודיות

17.1. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל הזכויות לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה, זכויות בתוכנות, זכויות ביישומים, זכויות בקבצים גראפיים ואחרים, זכויות בקודי מחשב, זכויות בטקסטים, זכויות במסמכי השאלונים למיניהם וכן כל קניין רוחני אחר במידע, הינם בבעלותה הבלעדי של החברה. החברים אינם רשאים לעשות במידע זה כל שימוש מלבד למלא השאלונים ולשלוח לחברה.

17.2. החבר נדרש לשמור את המידע אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל מידע אשר יגיע אליו לגבי החברה, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, כן אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מהחברה.

17.3. מובהר ומוסכם כי, חובת הסודיות לעיל לא תחול לגבי מידע אשר הוא נחלת הציבור או הפך לכזה שלא עקב פעולה או מחדל של החבר, ולמעט מידע אשר חלה חובה שבדין לגלותו ורק עד כמו שמוטלת חובה לגלותו.

 1. Cookies""

18.1. האתר משתמש ב – Cookies כחלק מתפעולו. אלו קבצים שתוכנת הדפדפן שלך מייצרת כתוצאה מקוד הקיים באתר. כל המידע הטכני הנאסף במסגרת אותם קבצים הינו מידע שלגביו כל הזכויות והחובות שנקבעו בסעיפים הנ"ל חלים לגביו.

 1. שירות לקוחות

19.1.  בכל שאלה, בקשה, בעיה, הודעה וכיו"ב, ניתן לפנות אל כתובת הדוא"ל:

info@ipanel.co.il המשמשת ככתובת שירות הלקוחות של החברה ו/או אתר.

19.2. בהיכנסי לגלוש בדפים הבאים באתר, אני מצהיר כי קראתי את האמור לעיל בעיון, הבנתי את האמור לעיל באופן מלא ואני מסכים לתנאים, להוראות, לסייגים ולאמור לעיל באופן מלא ומוחלט. ברור לי, כי לא מוטלת עלי כל חובה לעשות כן ואני עושה כן מרצוני החופשי.

תאריך עדכון אחרון הנו: 8/11/2022