לא! רישום של אותו חבר פאנל במספר חשבונות במקביל אסור על פי התקנון. כל חבר פאנל שירשם במספר חשבונות יפסל וחשבונותיו יחסמו.